VEDTÆGT

 

 

Vedtægt for bådejerforening.

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Bådejerforeningen Svanen

 

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Sisimiut.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at skaffe sine medlemmer sejl- fiske- og jagtture, og til billigere priser end traditionelle passagerbåde. Dette gennemføres ved at være medejer, og på sigt selv blive ejer af en eller flere både.

Ved at forening er medejer er der ikke de samme udgifter som ved traditionelle passagerbåde, og det kan derfor gøres langt billigere.

 

Stk. 2.

Til at starte med gennemføres plan ved at købe en 5 % anpart i båden Svanen, hjemmehørende i Sisimiut.

 

§ 3 Medlemskab og kontigent

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål, og som ikke har interesser der strider imod foreningens formål.

 

Stk. 2.

Såvel personer som virksomheder kan optages som medlemmer. Personer under 18 skal dog have underskrevet erklæring fra forældre for at må deltage i foreningens ture hvis forældre ikke er med.

 

Stk. 3.

Personer som ejer eller er ansat i virksomheder der driver passagersejlads, samt deres nærmeste familie, kan ikke optages i foreningen. Dette gælder også virksomheder som driver eller er medejer af virksomheder som driver passagersejlads.

 

Stk. 4.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen for det kommende år.

Kontingent betales til kasser ved den årlige generalforsamling, eller ved første sejltur.

 

Stk. 5.

Medlemmer som handler imod foreningens formål og interesser kan ekskluderes af formanden. Ekskluderede kan få deres sag prøvet ved den årlige generalforsamling, hvor stadfæstelse foregår ved stemmeflertal blandt de fremmødte.

 

Stk. 6.

Kontingent følger kalenderåret, og er for 2010 og 2011 fastsat til 25 kr. for personer, og 250 kr. for virksomheder.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på internettet, hvor der oprettes hjemmeside til foreningen.

 

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forlagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte. Virksomheder har en stemme. Der kan stemmes med fuldmagt fra ikke opmødte medlemmer.

 

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens/formandens beretning.

3.      Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg i henhold til § 5, stk. 4 og 5.

7.      Valg af bestyrelsessuppleanter

8.      Valg af revisor. (kan være foreningsmedlemmer)

9.      Evt. valg/nedsættelse af udvalg til forskellige projekter.

10.  Evt.

 

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

 

Stk. 7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 8, stk. 1.

 

Stk. 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden 1 måned, når mindst 40 % af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

 

§ 5 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af mindst 2 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

 

Stk. 2.

Når der er nok medlemmer som ønsker at indtræde i bestyrelsen, skal denne udvides til 3 eller 5 medlemmer.

 

Stk. 3.

I opstartsfase indtil generalforsamling i maj 2011, kan den siddende bestyrelse optage medlemmer i bestyrelsen. Dette afgøres ved enstemmig afgørelse i bestyrelsen.

Stk. 4.

Formand og sekretær vælges på lige år.

 

Stk. 5.

Næstformand og kasser vælges på ulige år.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.  

 

Stk. 7.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 8.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 9.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger, og i dennes forfald næstformanden.

 

Stk. 10.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 11.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

Stk. 12.

Førstkommende generalforsamling hvor der er medlemmer nok der ønsker at indtræde i bestyrelsen, så udtræder hovedanparts ejere i båden Svanen, Erik og Louise Lomholt-Bek, af bestyrelsen.

 

§ 6 Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

 

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 

Stk. 3.

Regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Regnskab skal fremlægges incl. alle bilag så alle foreningens medlemmer har mulighed for at gennemgå det i detaljer.

 

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 7 Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disse forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8 Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomi med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstrid handling.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgiven stemmer er for forslaget.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til: Foreninger af almennyttig karakter som støtter børns vilkår eller udsatte befolkningsgrupper.

 

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 13 juni 2010.

 

Dirigent

 

Erik Lomholt-Bek

 

 

Formand

 

Erik Lomholt-Bek

 

 

På stiftende generalforsamling valgtes som bestyrelse:

Erik Lomholt-Bek                Formand

Louise Lomholt-Bek            Kasser